Ekonomi

AFAD Kahramanmaraş’ta onlarca personel alıyor!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş’ta 124 personel alımı yapacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatlarına sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. Buna göre AFAD Kahramanmaraş’ta 35’i Ortaöğretim, 47’si Önlisans mezunu 82 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile elektrikçi, şoför, mühendis, jeofizik mühendisi gibi birçok dalda 42 personel alımı yapacağını duyurdu.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1.      Genel Şartlar 2.1.1.   14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;

a)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,şartlarını taşımak.

2.1.2.   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

2.1.3.   Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.1.4.   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2.1.5.   ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyona ait en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

2.1.6.   Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.1.7.   Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

2.1.8.   Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

3.1.      Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

3.2.      Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3.3.      Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.4.      Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

3.5.      Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.

3.6.      Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.7.      Giriş (sözlü) sınavına ön lisans ve lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.8.      Giriş (sözlü) sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların diploma veya mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip ortaöğretim bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.9.      Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.10.    Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.11.    Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.12.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.13.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olarak görevimi yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığım bulunmadığını beyan ederim” ibareli Ek-1 de örneği yer alan dilekçeyi ıslak imzalı olarak doldurarak jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenmesi gerekmektedir.

3.14.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuran adayların, boy ve kilo bilgilerini sınav modülüne manuel yüklemeleri gerekmektedir.

3.15.    Adayların KPSS (B) sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS (B) sonuç bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların KPSS (B) sonuç belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.16.    Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.17.    Adayların SGK tescil ve hizmet dökümü ile varsa ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.18.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.19.    Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).

3.20.    Adli sicil belgesinin e-Devlet üzerinden alınarak pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenmesi gerekmektedir.

3.21.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu dışındaki diğer pozisyonlara başvuran adaylarca Ek-2 de yer alan sağlık durum beyanı dilekçe örneği çıktı alınıp doldurularak ıslak imza ile imzalanıp jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenmesi gerekmektedir.

3.22.    Varsa yabancı dil bilgisi düzeyi ve belgesi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenecektir.

3.23.    Varsa sertifika ve sair belge (AFAD gönüllülük belgesi, ilkyardımcı, ileri sürüş teknikleri belgesi, bilgisayar sertifikası vs. diğer belgeler) jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenecektir.

3.24.    Sınav modülüne yüklenen belgelerin asılları adaylardan istenebilecektir.

3.25.    Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4-       BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1.      Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4.2.      Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

4.3.      Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5-         GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

5.1.      Giriş (Sözlü) Sınavının İlan Edilmesi

5.1.1   Giriş (Sözlü) Sınavı ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5.1.2. Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

5.2.      Giriş (Sözlü) Sınavının Şekli ve Uygulanması

5.2.1.   4/B Sözleşmeli Personel alımı giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Başkanlığımız taşra teşkilatında ilan edilen boş pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar; tercih ettikleri il için, Tablo-3’de o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır. Bölgesel Sözlü Sınav Komisyonlarınca, Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecektir. Sınav yerlerinin adres bilgileri de söz konusu ilanda belirtilecektir.

AFAD SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu