Ekonomi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi almak üzere ilan açtı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.
Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS’den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.
Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen % 30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
Başvurularda esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır
Başvurularda, www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde yer alan aşağıdaki evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu
2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti
3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
6) 1 Adet Fotoğraf
7) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)
8) Sabıka Kaydı
9) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış CD (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)

BirimiUnvanıK/DAdetNiteliği
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim DalıProfesör11Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi alanında almış olmak; okulların örgütsel kişiliği konularında
çalışmaları bulunmak
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim DalıProfesör11Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak; sosyobilimsel konularda akıl yürütme ve
argümantasyon konularında çalışmaları bulunmak
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; çoklu ortam öğretim materyalleri tasarımı, geliştirilmesi ve
değerlendirilmesi konularında çalışmaları bulunmak
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11İlköğretim Programında Doktora yapmış olmak; matematik eğitimi, tamsayılar ve soru kullanımı konularında çalışmaları bulunmak
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; matematik eğitiminde oyunlaştırma ve geometri
öğretimi konularında çalışmaları bulunmak
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; ulusal ve uluslararası sınavlar konularında
çalışmaları bulunmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzik Bölümü Müzik Anasanat DalıDr. Öğr. Üyesi11Müzik ve Sahne Sanatları Dalında Doktora yapmış
olmak; şan ve ses eğitimi konularında çalışmaları bulunmak
Resim Bölümü Resim Anasanat DalıDr. Öğr. Üyesi11Heykel Anasanat Dalında Doktora yapmış olmak; heykel alanında cam ve yapay ışık kullanımı konularında çalışmaları bulunmak
Resim Bölümü Resim Anasanat DalıDr. Öğr. Üyesi11Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterliliği olmak; kültüralizm, kent belleği, zaman-mekan-uzam konularında çalışmaları bulunmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim DalıProfesör11Doçentlik unvanını Makroiktisat alanında almış olmak;
finansal sektör ve reel sektör etkileşimi konularında çalışmalar yapmış olmak
İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; rekabet gücü, yatırım girişleri, istihdam, küresel kriz ve
para politikaları konularında çalışmaları bulunmak
Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim DalıDoçent31Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış
olmak; hastanelerde rekabet stratejisi ve digital girişimcilik konularında çalışmaları bulunmak
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Siyaseti Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; Avrupa’da sağ popülizm ve Türkiye-AB ilişkileri konularında çalışmaları
bulunmak
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; nöropolitika, siyasal iletişim, stratejik kaynak yönetimi ve seçim kampanyaları
konularında çalışmaları bulunmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim DalıProfesör11Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri/Tefsir
alanında almış olmak; tefsir usulü ve Kur’an konularında çalışmaları bulunmak
Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku alanında almış olmak; aile hukuku, İslam hukukun temel kavramları ve İslam hukukunun himaye
müesseseleri konularında çalışmaları bulunmak
Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış
olmak; arapça anlambilimi ve arapça gramer konularında çalışmaları bulunmak
Temel İslam Bilimleri Bölümü Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; kıraatlerin sıhhat kriterleri konularında
çalışmaları bulunmak
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; klasik ve informal mantık, analojik akıl
yürütme konularında çalışmaları bulunmak
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Tarih Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; Osmanlı ve İspanya temelinde karşılaştırmalı yeni çağ
tarihi konularında çalışmaları bulunmak
Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Tarih Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; tek parti döneminde bürokrasi, modernleşme ve siyasal
parti örgütlenmesi konularında çalışmaları bulunmak
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; tekstil kompozit yapılarda iç hasar belirlenmesi ve görüntü işleme ile analizi konularında
çalışmaları bulunmak
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği Bölümü Silvi Kültür Anabilim DalıProfesör11Doçentlik unvanını Biyoloji, Bitki Fizyolojisi alanında almış olmak; bitki fizyolojisi ve ekofizyolojisi konularında
çalışmaları bulunmak
Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; havza yönetimi alanında hidrolik ve hidrolojik modelleme konularında çalışmaları bulunmak
Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Orman Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; odun plastik kompozit malzemeler, yongalevha, tabakalı ağaç malzemelerde bükme ve güçlendirme konularında çalışmaları
bulunmak
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; terapi bahçeleri, yeşil alt yapı ve zehirli bitki
türleri konularında çalışmaları bulunmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Ebelik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; perinatal depresyon ve psikolojik tedavisi
konularında çalışmaları bulunmak
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim DalıProfesör11Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak; psikososyal alan, pedagoji ve eğitim psikolojisi
konularında çalışmaları bulunmak
Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak; spor turizmi, sporda kriz yönetimi, girişimcilik ve inovasyon konularında çalışmaları bulunmak
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıProfesör11Genetik tarama ve erken gebelik kayıpları konularında çalışmaları bulunmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıProfesör11Segmental kemik defektlerinin tedavisinde
indüklenmiş membran tekniği konularında çalışmaları bulunmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıDoçent21Gelişimsel kalça displazili çocuklarda Vitamin D reseptör düzeyi konularında çalışmaları bulunmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıDoçent11Polikistik over sendromu, endometriozis ve sezeryanla uteris kapama yöntemleri konularında çalışmaları bulunmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Varis ve varikosel ilişkisi konularında çalışmaları bulunmak
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim DalıProfesör11Ekokardiyografik ölçümler ve antidiyabetik ilaçların kalbin otonom fonksiyonları üzerine etkileri konularında çalışmaları bulunmak
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim DalıProfesör11Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim DalıDoçent11Türkiye’de aşı reddi ve Covid 19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının uyku kalitesi konularında
çalışmaları bulunmak
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim DalıDoçent11Kanda IL28B ile hepatit D hastalığı arasındaki ilişkiler konularında çalışmaları bulunmak
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Hemodiyaliz hastalarında viral hepatit
farkındalığı konularında çalışmaları bulunmak.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Biyokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış
olmak; mikroRNA’lar konularında çalışmaları bulunmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Yapılar Anabilim DalıDoçent31Doçentlik unvanını Biyosistem Mühendisliği alanında almış olmak; tarımsal yapılarda çevre koşulları ve
denetimi konularında çalışmaları bulunmak
Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Bitki Koruma Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; entomopatajen funguslar ve üretimi konularında
çalışmaları bulunmak
Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Bitki Koruma Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak;
bitkilerde virüs ve viroid hastalık etmenleri konularında çalışmaları bulunmak
AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi ProgramıProfesör11Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak;
tiyoüre türevli bileşiklerin sentezi ve özellikleri konularında çalışmaları bulunmak
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret ProgramıDr. Öğr. Üyesi11İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak;
kamu sağlık harcamaları konularında çalışmaları bulunmak
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro ProgramıDr. Öğr. Üyesi11Coğrafya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak;
uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ve şehirlerde zamansal değişim konularında çalışmaları bulunmak
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıDr. Öğr. Üyesi11Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak; kadın araştırmaları, pazarlama iletişimi ve kriz iletişimi konularında çalışmaları bulunmak
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi ProgramıDr. Öğr. Üyesi11Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış
olmak; peynirlerde starter kültür kombinasyonu ve metagenomik yöntem konularında çalışmaları bulunmak
İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi ProgramıDr. Öğr. Üyesi11İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış
olmak; betonarme yapılarda kafes ve alternatif donatı sistemleri konularında çalışmaları bulunmak
Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik ProgramıDr. Öğr. Üyesi11Fizik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; XRF tekniğiyle numune analizi ve doğal radyoaktivite
ölçümü konularında çalışmaları bulunmak

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu